Kawasaki VN 750 Vulkan - Kawasaki VN 1600 MeanStreak
Kawasaki VN 900 Classic - Kawasaki VN 1500 Classic
Kawasaki VN 1700 Classic - Kawasaki VN 2000

Kawasaki VN 1700 Classic Kawasaki VN900 Classic Kawasaki VN 1500 Classic Kawasaki VN900 Classic Kawasaki VN900 Classic Kawasaki VN750 Vulcan Kawasaki VN2000 Kawasaki VN 1600 MeanStreak